Cilj vsakega kupca je pridobiti odobreno odloženo plačilo za blago in storitve. Na ta način pridobi dodatni posredni vir financiranja.

 

Kar je na eni strani dobro za kupca, je na drugi strani slabo za prodajalca, saj zaradi odobrenega dobaviteljskega posojila veže sredstva v terjatve. Podjetja pogosto zaradi odobravanja dobaviteljskih posojil nimajo na voljo zadostnih sredstev za financiranje tekočega poslovanja. To neugodno vpliva na finančno stanje podjetja in slabša njegovo boniteto.

 

Pomembno je, da si podjetje zagotovi vire za financiranje poslovanja pravočasno, ne pa da rešuje nakopičene pretekle težave. Ena izmed možnosti, da dobavitelj pride do denarja pred zapadlostjo svoje terjatve ali ob morebitnem neplačilu že zapadle terjatve je odkup terjatev.

 

Odkup nezapadlih terjatev - Faktoring

 

Faktoring je pravni posel, s katerim upnik, prodajalec blaga, svojo terjatev iz naslova kupnine odplačno odstopi, proda specializirani finančni instituciji oziroma finančnemu posredniku. Sklene se pogodba, v kateri posrednik prevzame tveganje izterjatve odstopljene terjatve ali pa to tveganje ostane pri prodajalcu blaga.

 

Odkup že zapadlih terjatev

 

Pri vsakem podjetju z rastjo njegovega poslovanja raste tudi število zapadlih in neplačanih terjatev. Vemo, da uspešnost izterjave s potekom časa od nastanka terjatve pada, sama vrednost terjatve pa zaradi zamudnih obresti in stroškov neuspešne izterjave narašča.

 

Z namenom, da vam pomagamo pri rešitvi vprašanja zapadlih in neplačanih terjatev, ki vam povzročajo stroške in jemljejo čas vašim zaposlenim, vam nudimo možnost odkupa nespornih zapadlih, neplačanih terjatev.

 

Kreditiranje na osnovi vaših terjatev

 

Za hitro premostitev finančnih težav, izboljšanje likvidnosti in doseganje boljših plačilnih pogojev pri dobaviteljih vam nudimo kratkoročna posojila, katera se zavarujejo z vašimi izdanimi računi.

 

Posojila nudimo za podjetja, samostojne podjetnike, družbe in ostale pravne osebe. Prednost tovrstnih posojil je izredno hitra realizacija!