Finančna disciplina v Sloveniji je problem!

Zlasti manjša in srednja velika podjetja se pogosto pričnejo aktivno ukvarjati z upravljanjem terjatev, ko so te že dalj časa zapadle, podjetje pa že ima težave s denarnim tokom in tudi že samo začne zamujati s plačili.

 

Bistvo upravljanja s terjatvami in uravnavanjem denarnega toka je v neprestanem spremljanju celotnega procesa, od izstavitve fakture do prejetega plačila.

 

Prednosti zunanjega izvajanja upravljanja terjatev so:

 

  • zmanjšanje zapadlih terjatev in s tem izboljšanje denarnega toka,
  • znižanje stroškov in povečanje učinkovitosti na področju upravljanja s terjatvami,
  • vodstvo podjetja se lahko usmeri v vodenje poslov namesto v unovčevanje terjatev,
  • dostop do vodilnih strokovnjakov in zahtevnih tehničnih podpornih sistemov brez dragih  investicij.

 

Strankam nudimo celovito aktivno upravljanje s terjatvami preko instrumentov spremljanja bonitete kupcev in nadzora ter unovčevanja terjatev.

 

Spremljanje bonitete kupcev

 

Spremljanje poslovnih procesov partnerskih in konkurenčnih podjetij je bistveno za obvladovanje tveganja, a je lahko zelo zahtevna naloga. Prihranimo vam stroške z zbiranjem informacij o podjetju. Preko bonitetne hiše vam priskrbimo splošne podatke o partnerjih, plačilne navade in bonitetno analize in vam na tej osnovi predlagamo optimalni inštrument zavarovanja in pripravimo potrebno dokumentacijo, ki bo omogočala morebitno kasnejšo unovčitev.

 

Nadzor ter unovčevanje terjatev

 

Izkušnje kažejo, da odstotek izterljivosti terjatev pada s časom zapadlosti. Aktiven nadzor ter unovčevanje terjatev pomeni stalno delo s kupci. Mala in srednje velika podjetja zaradi ekonomije obsega pogosto nimajo zaposlenih, ki bi se sistematično ukvarjali z izterjavo.

Zunanje upravljanje terjatev temelji na preprečevanju zamud pri plačilih in ne na kasnejši izterjavi. Prednosti aktivnega pristopa so predvsem: skrajšanje časa plačila terjatev, zmanjšanje števila dolžnikov in neizterjanih terjatev, optimiranje stikov s kupci, izboljšanje denarnega toka in likvidnosti ter zmanjšanje administrativnih stroškov.

 

Aktivno upravljanje terjatev pomeni:

  • svetovanje in aktivna podpora pri optimiranju procesa upravljanja terjatev,
  • izdajanje in pošiljanje računov,
  • spremljanje plačil,
  • pošiljanje opominov in telefonsko opominjanje,
  • sprotno pisno in ustno obveščanje upnika,
  • po preteku roka plačila takojšen začetek postopka izterjave.