Področja računovodstva, ki jih pokrivamo, so:

 

 

GLAVNA KNJIGA

 • kontiranje in knjiženje dokumentov v glavno knjigo,
 • analitična evidenca terjatev in obveznosti in izpis odprtih postavk,
 • analitični pregled stroškov in prihodkov (mesečno),
 • vodenje materialnega knjigovodstva.

 

OSNOVNA SREDSTVA

 • vodenje evidence osnovnih sredstev,
 • obračun amortizacije (mesečno, letno),
 • prevrednotovanje osnovnih sredstev.

 

RAČUNOVODSKI IZKAZI

 • izdelava medletnih bilanc,
 • izdelava letnih bilanc,
 • izdelava letnega poročila poslovanja,
 • izdelava pojasnil in razkritij k računovodskim izkazom,
 • računovodska analiza z izborom ključnih kazalnikov poslovanja.

 

DAVČNI OBRAČUNI

 • vodenje davčne evidence za namene DDV in obračun DDV,
 • obračun davčnega odtegljaja,
 • obračun davka od dohodka pravnih oseb.